SPLOŠNI POGOJI VSTOPA NA PRIREDITEV

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce, akreditirane novinarje in vabljene goste na glavnem vhodu v sejemsko dvorano L (nasproti sejemske dvorane K).

Vstop na prireditveni prostor bo mogoč v odpiralnem času sejma, in sicer:

  • PETEK,           30.11.: od 17:00 do 01:00
  • SOBOTA,         1.12.: od 17:00 do 01:00
  • NEDELJA,       2.12.: od 15:00 do 21:00

 

Prodaja vstopnic je neposredno na sejmišču.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni prodaji, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Vstop na prireditev je mogoč le polnoletnim osebam.

Blagajničarke ob prodaji kart in varnostniki pred vstopom in na sami sejemski prireditvi so pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev ali je že vstopila na prireditev, in sicer na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in da imajo v primeru dvoma pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev bo v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju s strani varnostne službe izveden površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na sejemski prireditveni prostor.

Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru za sejemsko dvorano L, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

Organizator prosi, da ob vstopu v prireditveni prostor upoštevate označbe in navodila varnostne službe ter ne povzročate hrupa ob odhodu iz prireditvenega prostora.

Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila organizatorja.

Celjski sejem d.d.


Spošni pogoji NAGRADNE IGRE:

 

1.Kdo prireja nagradno igro 
Organizator nagradne igre » SLOVEROTIKA GLASOVANJE« je Celjski sejem, d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 30.11.2018 do vključno 02.12.2018 na 11. sejemu Sloverotika 2018.

3. Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre in podelitev erotičnih vrečk presenečenja med sodelujoče. Namen nagradne igre ni pridobivanje baze potencialnih strank. Sodelujoči, ki bodo za potrebe votinga vpisali svoj e-poštni naslov, bodo imeli možnost podelitve soglasja za prejemanje informacij o sejmu Sloverotika s strani izvajalca v prihodnje. V primeru soglasja je odjava od prejemanja možna kadarkoli z mailom ODJAVA na baze@ce-sejem.si. V primeru, da sodelujoči ne podeli soglasja, se njegov mail izbriše iz baze po zaključku žrebanja.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji se sodeluje na sledeč način:

Sodelujoči na spletni strani www.sloverotika.si glasujejo za naj artista/artistko in z vpisom maila potrdijo sodelovanje v nagradni igri. Promocija nagradne igre poteka izključno na sejmu Sloverotika.

Žrebanje mailov poteka vsak dan sejma ob 20.00 in 22.00 uri med vsemi vpisanimi maili do navedene ure tekočega dne. Predaja nagrade je na prireditvi takoj po izvedbi žrebanja.
Med vsemi sodelujočimi bo računalniški program naključno izžrebal 1 nagrajenca, ki mu bo nagrada podeljena na samem mestu objave. Če nagrajenca ni med občinstvom, se žrebanje izvede ponovno in se postopek ponovi, dokler se nagrada ne preda. Nagrada je erotična vrečka presenečenja simbolične vrednosti. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat!

5. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenke oziroma nagrajenca
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre » SLOVEROTIKA GLASOVANJE«  se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s pravili nagradne. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre niso bili diskvalificirani. Komisijo sestavljata dva člana, predsednica komisije Katja Goršek in idejna vodja nagradne igre; zunanja sodelavka Špela Terglav.
Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na sedežu Celjskega sejma d.d., na Dečkovi cesti 1, 3000 Celje.

6. Pristojnosti komisije igre 
Komisijo sestavljajo 2 predstavnika organizatorja in sicer Katja Goršek (predsednica komisije) ter zunanja sodelavka Špela Terglav.


Komisija igre ima sledeče pristojnosti: 

– nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnali v nasprotju s pravili te igre.
– V kolikor komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova oziroma preko facebook sporočil.

– Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

7. Seznam nagrad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

6-9 kom erotičnih vrečk presenečenja

8. Objava sodelujočih in žrebanje

30.11.2018, 1.122018 in 2.12.2018. Žreb bo opravil računalniški program in popolnoma naključno izbral 1 nagrajenca na uro žreba. V žrebanju bodo vključeni vsi, ki so ustrezno sledili pravilom nagradne igre.
Nagrajenci bodo objavljeni na glavnem odru Sejem Sloverotika v času izvajanja žreba.
V primeru, da izžrebani nagrado zavrne, se žreb ponovi. V primeru, da nagrajenca ni med občinstvom, se žreb ponovi.

9. Splošno o nagradah in sodelujočih
Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka za podelitev nagrad.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade. Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača nagrajenec.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

10. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški, obiskovalci sejma Sloverotika.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Celjski sejem d.d.